KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W DNIACH 23, 24 i 25 KWIETNIA 2014r.
Wpisany przez Administrator   

Uprzejmie informuję, iż w dniach: 23, 24, 25 kwietnia 2014 r. – po wiosennej przerwie świątecznej, nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły w celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2014, a tym samym stworzenia optymalnych warunków i komfortu zdającym.

1. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klas I i II mają trzy dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i mogą w tym czasie skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych poza terenem szkoły oraz od godz. 13.00, po przeprowadzeniu odpowiedniej części egzaminu wziąć udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły zgodnie z przedstawioną ofertą tych zajęć.

2. Uczniowie klasy III przystępują do trzech części egzaminu gimnazjalnego, z tym że  przed każdą częścią egzaminu o godz. 8.15 zdający mają możliwość spotkań z wychowawcami a także relaksu i spożycia posiłku podczas przerw między danymi zakresami egzaminu (w godz. 10.00/10.20 - 10.45) wg poniższego przydziału:

oddział III a – mgr Adam Wyszyński, sala 101;

oddział III b – mgr Agnieszka Baranowska-Moroz, sala 110;

oddział III c – mgr Marzena Elżbieta Kamińska-Kopiczko, sala 107;

oddział III d – mgr Maria Jolanta Kłosińska, sala 109;

oddział III e – mgr Małgorzata Harasim, sala 102.

3. Właściwe czynności organizacyjne w kolejnych dniach egzaminu przedstawiają się w następujący sposób:


1. część humanistyczna – 23 kwietnia 2014r. (środa):

a) o godz. 8.35 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu oraz stosują się do wytycznych zawartych w „Instrukcji dla ucznia”;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka polskiego i postępują, jak w pkt. a. (podczas przerwy, która trwa ok. 45 min. zdający nie opuszczają terenu szkoły, korzystają m. in. z możliwości spożycia posiłku we wskazanych wyżej salach; Zdający korzystający z przedłużenia czasu mają krótszą przerwę);

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka polskiego, który trwa 90 minut**;


2. część matematyczno-przyrodnicza – 24 kwietnia 2014r. (czwartek):

a) o godz. 8.35 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu oraz stosują się do wytycznych zawartych w „Instrukcji dla ucznia”;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii), który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.40 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu matematyki i postępują, jak w pkt. a. (podczas przerwy, która trwa ok. 45 min. zdający nie opuszczają terenu szkoły, korzystają m. in. z możliwości spożycia posiłku we wskazanych wyżej salach; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu mają krótszą przerwę);

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu matematyki, który trwa 90 minut**;


3. część z języka obcego nowożytnego: język angielski, niemiecki i rosyjski
– 25 kwietnia 2014r. (piątek):

a) o godz. 8.35 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu oraz stosują się do wytycznych zawartych
w „Instrukcji dla ucznia”;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (III.0), który trwa 60 minut*,

o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1) i postępują, jak w pkt. a. (podczas przerwy, która trwa ok. 45 min. zdający nie opuszczają terenu szkoły, korzystają m. in. z możliwości spożycia posiłku we wskazanych wyżej salach; uczniowie korzystający z przedłużenia czasu mają krótszą przerwę; uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu na poziomie rozszerzonym idą do domu);

c) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1), który trwa 60 minut***.

*dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 20 minut.

**dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 45 minut.

***dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony o 30 minut.


4. Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego w strojach galowych.

5. Obiady w stołówce szkolnej w dniach egzaminu gimnazjalnego będą wydawane w godz. 13.00 – 13.50

6. Uczniowie korzystający z dowozu do szkoły zostaną poinformowani odrębnym komunikatem o godzinach przyjazdu i odjazdu autobusu w dniach egzaminu.

Anna Dorota Siemiatycka

dyrektor