KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY PODCZAS EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W DNIACH 18, 19, 20 KWIETNIA 2018r.
Wpisany przez Administrator   

Informuję, że w celu zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego 2018, w dniach: 18, 19, 20, kwietnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany w pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku:

1.

Zgodnie z ustalonymi w kalendarzu roku szkolnego dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, uczniowie klas I, IV, VII i klas II gimnazjalnych 18, 19, 20 kwietnia 2018r. mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. W tym czasie uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej w godz. od 6.45 do 16.00 mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły. Ze względów organizacyjnych proszę zgłosić swój udział do wychowawcy świetlicy Pana Wiesława Bukpasia do 17.04.2018r.

2. Pozostałym uczniom będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły zgodnie z zaplanowaną ofertą tych zajęć.

3. Uczniowie dojeżdżający do szkoły ze względów organizacyjnych proszę zgłosić uczestnictwo w powyższych zajęciach do wychowawcy oddziału do 17.04.2018r.

4. Chętni uczniowie do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w dniach wolnych proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Pani intendent Anny Rydzewskiej do 17.04.2018r.

5. Dzieci oddziału przedszkolnego uczęszczają na zajęcia edukacyjne bez zmian organizacyjnych.

2.

Uczniowie klas III przystępują do trzech części egzaminu gimnazjalnego.

1) Codziennie w poszczególnych dniach zobowiązani są do stawienia się w szkole o godz. 8.00 na spotkanie z wychowawcą w następujących salach:

- oddział III a – mgr Tokajuk Eligia, sala 107;

- oddział III b – mgr Josiewicz Elżbieta, sala 101;

- oddział III c – mgr Zawistowska Diana, sala 105;

- oddział III d – mgr Jeżewska Justyna, sala 102;

- oddział III e – mgr Orlik-Gogacz Elżbieta, sala 110;

- oddział III f – mgr Kowalewska Agnieszka, sala 109;

2) Czynności dotyczące organizacji egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych dniach przedstawiają się następująco:

I. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018r. (środa):

a) o godz. 8.20 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z komunikatami przewodniczących i członków zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka polskiego, zajmują miejsca w wyznaczonej sali i postępują, jak w pkt. a;

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka polskiego, który trwa 90 minut**;

II. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018r. (czwartek):

a) o godz. 8.20 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z komunikatami przewodniczących i członków zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii), który trwa 60 minut*;

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu matematyki i postępują, jak w pkt. a.;

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu matematyki, który trwa 90 minut**;

III. część z języka obcego nowożytnego: język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 20 kwietnia 2018r. (piątek):

a) o godz. 8.20 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przed wyznaczoną salą i postępują zgodnie z komunikatami przewodniczących i członków zespołów nadzorujących odpowiednią część i zakres egzaminu;

b) o godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (III.0), który trwa 60 minut*,

c) o godz. 10.45 uczniowie po przerwie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1) i postępują, jak w pkt. a.  (uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu na poziomie rozszerzonym idą do domu);

d) o godz. 11.00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (III.1), który trwa 60 minut***.

*dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony nie więcej niż o 20 minut.

**dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony nie więcej niż o 45 minut.

***dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu (pracy z arkuszem) może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut.

 

UWAGA, PRZYPOMINA SIĘ:

- Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi);

- Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem;

- Podczas przerwy między poszczególnymi zakresami egzaminu, zdający nie opuszczają terenu szkoły, korzystają m. in. z możliwości spożycia posiłku we wskazanych wyżej salach pod opieką wychowawców, zdający korzystający z przedłużenia czasu mają krótszą przerwę;

- Obiady w stołówce szkolnej w dniach egzaminu gimnazjalnego będą wydawane  w godz. 13.00 – 14.00;

- Uczniowie korzystający z dowozu do szkoły zostaną poinformowani odrębnym komunikatem o godzinach przyjazdu i odjazdu autobusu w dniach egzaminu.

- Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego w strojach galowych, obowiązkowo należy posiadać przy sobie legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

 

POWODZENIA NA EGZAMINIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Mikołaja Kopernika w Olecku

Barbara Taraszkiewicz