Migawki z pracy świetlicy szkolnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 października 2016 23:15

Świetlica szkolna jest miejscem w którym gimnazjaliści mogą pożytecznie, miło i przyjemnie  spędzić czas przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych oczekując na odjazd autokarem. Obejmuje opieką 21 uczniów.

Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 7.45 i od 13.30 do 15.00.

Do świetlicy uczęszczają dzieci dojeżdżające z klas I – III z okolicznych miejscowości.Uczniowie korzystają z sali świetlicowej i dodatkowo z pomieszczeń na terenie szkoły /np. sala gimnastyczna, siłownia, aula do gry w tenisa stołowego, pracownia informatyczna/. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Młodzież przebywająca w świetlicy  uczestniczy w różnorodnych formach zajęć świetlicowych. Organizowane są między innymi:  zajęcia plastyczno-manualne, żywe słowo: pogadanki, rozmowy, dyskusje, czytelnictwo, zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy intelektualne doskonalące umiejętności logicznego myślenia; zajęcia rekreacyjno-ruchowe, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe; zajęcia rozrywkowe: quizy, konkursy, testy, zabawy okolicznościowe,  zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: TV, radiomagnetofonu,  komputera, Internetu.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy zgodnie z ich zainteresowaniami. Korzystają z  gier planszowych zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez uczniów są zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym, imprezy integracyjne /np Andrzejki, Wigilia/ oraz plastyczno-technicznym.  W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia naukę własną, odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabym. Gimnazjaliści korzystają z obiadów w stołówce szkolnej opłacanych przez MOPS i rodziców. Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu I semestru to:      właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,  kształtowanie nawyków kultury osobistej  współżycia w grupie,    rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,  wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,     udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,   organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki, współpraca i współdziałanie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, z domem i środowiskiem lokalnym. Wychowawca świetlicy prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy opiekuńczo-wychowawczej realizując założone w nim cele.

We wrześniu uczniowie, którzy po raz pierwszy przyszli do świetlicy mieli  możliwość dokładnego poznania szkoły i jej pracowników. Wychowawca czuwa nad bezpieczeństwem wychowanków, dbając o szybkie przystosowanie się do nowych warunków, organizuje zajęcia i zabawy integrujące grupę. Sprawuje także funkcję opiekuna przy wsiadaniu do szkolnego autobusu. Przeprowadzone zostały pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ucznia w drodze do szkoły i do świetlicy oraz podczas zajęć świetlicowych. Dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej. Został wybrany samorząd , który aktywnie współorganizuje życie świetlicy. Wykonano dekoracje okolicznościowe, stworzono miejsce, w którym uczniowie mają warunki do odrobienia prac domowych oraz wypoczynku, relaksu i zabawy.

  mgr Wiesław Bukpaś