INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
– ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, ul. Słowiańska 1, 19-400 Olecko gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

Administratorem Danych Osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, udostępnia dane osobowe podmiotom ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Szkoła nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora Danych Osobowych z prośba o udzielenie informacji.

 

1) klauzula informacyjna dla rodziców


2) klauzula informacyjna dla pracowników


3) klauzula informacyjną-monitoring wizyjny